15 Förmyndare, god man och förvaltare

15.1 Materiella regler m.m.

15.1.1 Aktuella författningar och referenser

15.1.2 Allmänt om ärenden avseende förmynderskap, godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB och förvaltarskap

15.1.3 Förmynderskap

15.1.4 Förordnande av förmyndare

15.1.5 Val av förmyndare

15.1.6 Upphörande av förmyndares uppdrag samt entledigande av förmyndare

15.1.7 Interimistiskt beslut (förmynderskap)

15.1.8 Godmanskap och förvaltarskap enligt FB

15.1.9 Anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB

15.1.10 Anordnande av förvaltarskap

15.1.11 Val av god man och förvaltare

15.1.12 Upphörande av godmanskap och förvaltarskap

15.1.13 Omprövning av godmanskap och förvaltarskap

15.1.14 Interimistiskt beslut (godmanskap och förvaltarskap)

15.1.15 God man som ersättare för förmyndare

15.1.16 God man eller rättegångsbiträde i ärende om anordnande eller utvidgning av förvaltarskap

15.1.17 God man för bortovarande part

15.1.18 Överklagande av överförmyndares beslut

15.2 Kontrollista

15.3 Rättsfall

15.4 Exempel på beslut

 

 

Förmyndare, god man och förvaltare

Materiella regler m.m.

Aktuella författningar och referenser

9-11 kap. och 20 kap. 2-11 §§ föräldrabalken (FB)
Lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Förvaltningslagen (1986:223)
Lagen (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken m.m.
Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn
Förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap (nordiska förhållanden)
Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
Förordning (1976:1121) om ersättning till vissa överförmyndare, förmyndare och förvaltare
Förordning (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare

Prop. 1974:142 (förutsättningarna för godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB m.m.)
Prop. 1987/88:124 (anordnande av förvaltarskap)
Prop. 1993/94:251 (angående förmynderskapslagstiftningen)
Prop. 2004/05:136 (Stärkt skydd för ensamkommande barn)

NJA II 1924 s. 217 f. (de ursprungliga motiven till förmynderskapslagstiftningen)
JO 1980/81 s. 29 f., 1982/83 s. 30 f., 1985/86 s. 69 f. och 1991/92 s. 38 f. (angående tingsrätts beslutsunderlag)
JO 1984/85 s. 84, 1985/86 s. 73 och 1986/87 s. 39 (angående samtycke till godmansförordnande)
JO 1992/93 s. 560 f. (angående förutsättningarna för anordnande av förvaltarskap)

Beckman och Höglund, Svensk familjerättspraxis B VI-VII, Stockholm
Walin, Föräldrabalken, en kommentar, 6:e uppl. Norstedts Juridik 2007

Allmänt om ärenden avseende förmynderskap, godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB och förvaltarskap

Anhängiggörande

Ett ärende om förmynderskap, godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB eller förvaltarskap anhängiggörs vanligen genom en ansökan hos tingsrätten. Även en formlös anmälan kan på grund av rättens egen initiativskyldighet tjäna som ett anhängiggörande. Rätten har skyldighet att, när det finns anledning till det, på eget initiativ (ex officio) ta upp bl.a. frågor om förordnande eller entledigande av förmyndare (10 kap. 18 § FB) samt anordnande av godmanskap eller förvaltarskap (11 kap. 15 § tredje stycket FB). Anser rätten i t.ex. ett ärende om anordnande av förvaltarskap att det är tillräckligt att god man förordnas kan rätten ex officio besluta om detta.

Ärenden kan även anhängiggöras genom överklagande, nämligen då överförmyndarens beslut enligt FB eller enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn överklagas till tingsrätten.

Rätt sökande

Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare får göras av överförmyndaren, förmyndaren, vårdnadshavare, den underårige själv om han fyllt 16 år, den underåriges make eller sambo samt den underåriges närmaste släktingar (10 kap. 18 § första stycket FB). Finns det fler än en förmyndare eller vårdnadshavare (t.ex. ett föräldrapar) är var och en av dem ensam behörig att göra ansökan.

Med en underårigs närmaste släktingar avses i första hand föräldrar och syskon (prop. 1987/88:124 s. 175).

Ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB eller förvaltarskap får göras av överförmyndaren, den som ansökningen avser (den enskilde) om han fyllt 16 år, den enskildes make eller sambo, den enskildes närmaste släktingar, förmyndare och god man enligt 11 kap. 4 § FB; den senare om ansökan avser anordnande av förvaltarskap.

Med den enskildes närmaste släktingar avses i första hand bröstarvingar, föräldrar och syskon (jfr. ovan). Det är inte nödvändigt att sökanden i släktskapshänseende är den som står den enskilde närmast (jfr. NJA 1980 s. 171).

Utredning

I ärenden om anordnande av förvaltarskap skall rätten inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd (11 kap. 17 § FB). Detsamma gäller i ärenden om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB, om inte den enskilde samtyckt till förordnandet.

Socialstyrelsen har bemyndigats att meddela föreskrifter om sådan utredning som avses i 11 kap. 17 § FB (förordningen (1988:1366) om utredningen i ärenden om förordnande av god man och förvaltare).

Läkarintyg utfärdas av legitimerad läkare. Något krav på att läkaren skall ha specialistkompetens i psykiatri finns inte. Läkarintyget utfärdas på av Social-styrelsen fastställd blankett för ärende om godmanskap eller förvaltarskap (Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2000:3 jämte bilaga 1 och 2). Observera att blanketterna för respektive ärendeslag skiljer sig åt.

Med annan utredning avses t.ex. journaluppgifter jämte utlåtande från kompetent befattningshavare på vårdinrättning.

Sekretess

I ärenden om förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap kan bl.a. reglerna i 36 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om sekretess för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden bli aktuell. Så vitt avser ärenden om godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB och förvaltarskap gäller att part inte behöver begära sekretess. Det ankommer således på domstolen att självmant pröva om skade- eller menrekvisiten är uppfyllda.

Sekretessfrågor i allmänhet behandlas i avsnitt 2.8.3.

Sammanträde

I ärenden om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB och förvaltarskap skall den som avses med ansökan höras muntligen, om det kan ske utan skada för honom och det inte är uppenbart att han inte förstår vad saken gäller (11 kap. 16 § andra stycket FB). Rätten kan dock underlåta att hålla sammanträde om ansökan gjorts av den enskilde själv, om han har medgett ansökan eller om det annars finns särskilda skäl.

Huruvida den enskilde tar skada av att höras eller uppenbarligen inte förstår vad saken gäller, bör framgå av det läkarintyg som enligt 11 kap. 17 § FB skall inhämtas i ärendet. Särskilda skäl mot att hålla sammanträde kan föreligga om det är fråga om ett godmanskap av mindre omfattning. När det gäller anordnande av förvaltarskap torde det emellertid sällan vara möjligt att underlåta ett muntligt hörande med hänvisning till särskilda skäl (jfr. prop. 1987/88:124 s. 176-177).

Rättegångskostnad

Särskilda bestämmelser om rättegångskostnader i ärenden om förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap finns i 20 kap. 2 b och 7 §§ FB.

En god man som förordnats med stöd av 20 kap. 2 § FB och ett rättegångsbiträde som förordnats med stöd av 20 kap. 2 a § FB har rätt till ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utlägg. Kostnaden skall stanna på staten om inte rätten finner att motparten i ärendet bör åläggas att betala kostnaderna (20 kap. 2 b § FB).

I ärende där överförmyndaren fört talan kan rätten, om den finner skäl därtill, tillerkänna överförmyndaren ersättning av allmänna medel för arbete med ärendets utförande och för nödiga utgifter (20 kap. 7 § FB). Bestämmelsen tillkom mot bakgrund av att överförmyndarna förr erhöll ett relativt lågt arvode (jfr. NJA II 1924 s. 533). Eftersom kommunerna numera ålagts att svara för och bekosta överförmyndarverksamheten torde det vara oklart hur bestämmelsen skall tillämpas. Ofta torde ersättning endast kunna utgå i ärende som avgörs efter sammanträde, då arbete med ärendets förberedande får anses ingå i överförmyndarens allmänna åligganden. Om överförmyndaren anlitat ombud bör, enligt förarbetena, ersättning inte utgå med högre belopp än om överförmyndaren själv utfört talan (NJA II 1924 s. 534; jfr. dock NJA 1971 s. 525). Ersättning till överförmyndaren kan utgå oavsett utgången i ärendet. Huruvida ersättningen skall stanna på staten eller återbetalas av överförmyndarens motpart, får rätten avgöra utifrån en skälighetsbedömning.

Om rättegångskostnader i allmänhet, se avsnitt 2.6.5.

Förmynderskap

För en underårig är föräldrarna gemensamt förmyndare om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna. Är den ene föräldern underårig eller kan han av något annat skäl inte vara förmyndare, är den andre föräldern ensam förmyndare. Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna är denne ensam förmyndare (10 kap. 2 § FB).

Har en eller flera personer särskilt förordnats till vårdnadshavare för ett barn, är den eller de också förmyndare. Undantagsvis kan det dock förekomma att någon annan än en särskild vårdnadshavare utses till förmyndare (10 kap. 3 § FB).

Har en underårig inte någon förmyndare, skall rätten utse en sådan (eller flera). Se 10 kap. 5 och 8 §§ FB.

Förordnande av förmyndare

Förordnande av förmyndare som ett särskilt ärende kan aktualiseras i följande fall.

-     Ingen av föräldrarna kan vara förmyndare (båda är underåriga eller båda har förvaltare förordnad för sig) (10 kap. 1 § FB).

-     Det har uttryckligen bestämts att särskilt förordnad vårdnadshavare inte också skall vara förmyndare (10 kap. 3 § andra stycket FB).

-     Båda föräldrarna (eller en förälder vid ensam vårdnad) har på grund av olämplighet entledigats från själva förmynderskapet men fått behålla vårdnaden (10 kap. 2 § första stycket FB). Detta torde vara mycket ovanligt. I praktiken löses problemet oftast så att föräldrarna (föräldern) får behålla vårdnaden och förmynderskapet samtidigt som en medförmyndare enligt 10 kap. 8 § andra stycket FB förordnas.

-     Särskilt utsedd förmyndare har entledigats (på egen begäran eller på grund av olämplighet) (10 kap. 9 § FB).

Val av förmyndare

Till förmyndare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna (10 kap. 6 § första stycket FB). Den som själv är underårig eller har förvaltare förordnad för sig får inte vara förmyndare (10 kap. 1 § FB). Några ytterligare formella krav uppställs inte i lagen. Beträffande de allmänna kraven på lämplighet, se avsnitt 15.1.11 angående val av god man och förvaltare.

För syskon skall som huvudregel samma person (personer) förordnas till förmyndare (10 kap. 6 § andra stycket FB). Olika förmyndare kan dock tänkas, exempelvis om syskonen har skilda hemvist eller har motsatta rättsliga intressen. Är motsättningen av mera tillfällig natur, skall emellertid i stället överförmyndaren förordna en god man enligt 11 kap. 2 § FB för ett eller flera av syskonen. Det förhållandet att syskon har del i samma dödsbo behöver inte innebära att de har motsatta intressen. Gemensam förmyndare får därför normalt företräda flera syskon vid arvskifte (12 kap. 8 § första stycket FB). Det bör dock anmärkas att förmyndaren inte får företräda underårig vid boutredning och arvskifte om både förmyndaren och den underårige har del i samma dödsbo. Huvudregeln om gemensam förmyndare för syskon hindrar inte att flera förmyndare förordnas enligt 10 kap. 8 § första stycket FB. Förmyndare som förordnats enligt denna bestämmelse kommer då att vid sidan av varandra företräda hela syskongruppen.

Enligt 10 kap. 8 § första stycket FB kan rätten förordna flera förmyndare för en underårig ”om omständigheterna påkallar det”. Ett sådant skäl kan vara att den ekonomiska förvaltningen är omfattande. Det finns då också möjlighet för domstolen att förordna om en uppdelning av den ekonomiska förvaltningen (12 kap. 12 § FB). Exempelvis kan vissa tillgångar (en fastighet, en rörelse) förvaltas av en av förmyndarna medan förvaltningen i övrigt sker gemensamt. Även andra former av uppdelning är möjlig - se lagtexten.

Anhöriga till den underårige har som regel inte något särskilt företräde vid valet av förmyndare. Det bör dock beaktas att en anhörig ofta torde hysa ett särskilt intresse för den underårige. Om en förmyndare skall förordnas efter föräldrarnas död och dessa har gett tillkänna vem eller vilka de önskade som förmyndare, skall dock den eller dessa personer utses om den eller de inte är olämpliga (10 kap. 7 § FB). Det fordras inte någon särskild form för den viljeförklaring, varigenom föräldrarnas önskan kommer till uttryck. Huvudsaken är att viljeförklaringen tillkännagetts på ett bevisligt sätt. Det är tveksamt om bestämmelsen i 10 kap. 7 § FB skall tillämpas för det fall den förälder, som vid sin död var utan del i vårdnaden, uttryckt önskemål om viss förmyndare. Se även avsnitt 28.1.3 Val av vårdnadshavare.

Upphörande av förmyndares uppdrag samt entledigande av förmyndare

Alla förmynderskap upphör förr eller senare, antingen genom att den underårige fyller 18 år eller dessförinnan avlider. Förmyndarens befattning med förmynderskapet upphör därvid utan något särskilt beslut. Den som blivit myndig får själv förvalta sin egendom och sköta övriga ekonomiska angelägenheter. Vid en underårigs död övergår förvaltningsrätten till dödsboet.

Även i vissa andra fall upphör förmyndarens uppdrag utan att ett särskilt beslut om entledigande kan eller bör fattas. Det gäller då

-     förmyndaren avlider,

-     förmyndaren får förvaltare förordnad för sig (10 kap. 1 § FB) och då

-     förälder som även är förmyndare skiljs från vårdnaden (10 kap. 2 § FB).

En förmyndare kan genom ett formellt beslut entledigas från förmynderskapet dels på egen begäran, dels på grund av visad olämplighet. En sådan olämplighet behöver inte innefatta att förmyndaren varit försumlig utan kan bero på t.ex. geografiska förhållanden (10 kap. 9 och 10 §§ FB).

En förordnad förmyndare har en ovillkorlig rätt att på egen begäran bli entledigad från förmynderskapet. Även en förälder har rätt att på egen begäran bli entledigad, dock inte om ”särskilda skäl talar däremot” (10 kap. 9 § FB). I motiven (prop. 1974:142 s. 127) uttalas endast att ett entledigande av en legal förmyndare inte bör komma i fråga om det skulle äventyra den underåriges intressen samt att det endast i undantagsfall kan tänkas att barnets intresse bäst främjas av att förmyndaren tvingas kvarstå mot sin vilja.

I 10 kap. 10 § FB ges exempel på fall då en förmyndare kan entledigas på grund av olämplighet. Missbruk vid förmynderskapets utövande torde alltid leda till att förmyndaren entledigas (NJA II 1924 s. 269). Om försummelse skall leda till ett entledigande beror på hur allvarlig försummelsen är. Upprepade försummelser, som sedda var för sig inte är av alltför allvarlig beskaffenhet, torde kunna utgöra skäl för entledigande. Ett exempel kan vara om vitesförelägganden regelmässigt måste tillgripas för att förmå förmyndaren att avge redovisning. Vad beträffar ekonomiskt obestånd som grund för entledigande, bör beaktas att faran för den underåriges egendom torde vara större innan en konkurs eventuellt inträffar. Ett alternativ till entledigande kan vara att överförmyndaren ålägger förmyndaren att ställa säkerhet för sin förvaltning (12 kap. 13 § FB). Ett annat skäl till entledigande kan vara att förmyndaren drabbats av en långvarig sjukdom, vilket gör det mindre lämpligt att tillsätta en god man enligt 11 kap. 1 § FB som tillfällig ersättare.

Interimistiskt beslut (förmynderskap)

I ärenden om förordnande av förmyndare kan, i avvaktan på slutligt beslut, förmyndare förordnas interimistiskt (10 kap. 16 § FB). Ett sådant interimistiskt beslut kan vara nödvändigt om frågan om vem som slutligen skall bli förmyndare är tvistig eller om ärendet är brådskande i största allmänhet. En förutsättning för ett interimistiskt beslut är att den underåriges angelägenheter kräver omedelbar vård. Bestämmelsen reglerar den situationen att ingen förmyndare finns. Om den ordinarie förmyndaren är förhindrad att utöva förmynderskapet skall god man enligt 11 kap. 1 § FB förordnas. Sådan god man skall också förordnas i den situationen att förmyndaren tillfälligt (interimistiskt) skilts från sitt uppdrag.

I ett ärende om entledigande av en förmyndare med stöd av 10 kap. 10 § FB, kan rätten fatta ett interimistiskt beslut (10 kap. 17 § FB). Förutsättningen är att ett dröjsmål skulle medföra fara för den underårige. I avvaktan på att slutligt beslut angående entledigande fattas, skall den underårige företrädas av en god man enligt 11 kap. 1 § FB.

Godmanskap och förvaltarskap enligt FB

En vuxen person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, kan få hjälp med detta genom att en god man eller förvaltare förordnas. En god man kan också förordnas som tillfällig ersättare för en förmyndare, förvaltare eller annan god man. God man kan också förordnas som biträde åt part i vissa ärenden angående förvaltarskap och andra familjerättsliga mål och ärenden. En sådan god man kan närmast jämföras med ett ombud eller ett rättegångsbiträde.

Beslut i ärenden om förvaltarskap och godmanskap fattas av överförmyndaren eller rätten. Överförmyndarens beslut kan överklagas till tingsrätten.

De ärenden som tingsrätt har att fatta beslut i är följande

-     anordnande och upphörande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB samt i samband härmed förordnande av god man (prop. 1993/94:251 s. 159 och 204 f.),

-     anordnande och upphörande av förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § FB samt i samband härmed förordnande av förvaltare,

-     utvidgning och inskränkning av förvaltarskap och godmanskap enligt 11 kap. 4 och 7 §§ FB (omprövning),

-     förordnande av god man som ersättare för en förmyndare som interimistiskt skilts från sitt uppdrag (11 kap. 1 § andra stycket FB),

-     förordnande av god man (som biträde) i ärende om anordnande och utvidgning av förvaltarskap för den enskilde (20 kap. 2 § andra stycket FB),

-     förordnande av god man för bortovarande part enligt 18 kap. 1 § ÄktB eller 20 kap. 2 § FB (observera att dessa förordnanden regelmässigt brukar hand- läggas inom ramen för det aktuella målet eller ärendet och således inte som ett separat domstolsärende) och

-     ärenden som avser överklagande av överförmyndares beslut.

Anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB

God man enligt 11 kap. 4 § FB kan förordnas för en person som på grund av sjukdom eller liknande förhållande inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Till skillnad mot förvaltarskap innebär ett godmansförordnande inte någon inskränkning av den enskildes rättsliga handlingsförmåga.

Förutsättningarna för att anordna godmanskap sammanfaller i stor utsträckning med dem som gäller för anordnande av förvaltarskap. Följande krav uppställs i lagen.

1.  Den enskilde skall på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande ha behov av god man.

2.  Behovet skall avse hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter eller bistånd med den personliga omvårdnaden.

3.  Godmanskap skall anordnas endast ”om det behövs”. Med detta uttryck avses att god man inte skall utses i sådana situationer då den enskildes hjälpbehov kan bli tillfredsställande uppfyllt på annat sätt. Rätten skall alltså beakta möjligheten av att den enskilde kan få tillräcklig personlig omvårdnad av anhöriga, kommunens omsorgsverksamhet eller på sjukvårdsinrättning. Även möjligheterna att låta advokat, banks notariatavdelning eller annan sköta den enskildes rättsliga och ekonomiska angelägenheter bör beaktas. I detta sammanhang skall emellertid observeras att det, om god man eller förvaltare inte förordnats, endast är den enskilde själv som har rätt att kontrollera förvaltningen (Walin 11:19). Vad beträffar makar kan här bestämmelsen i 6 kap. 4 § ÄktB uppmärksammas. Vid ena makens sjukdom finns möjlighet för den andre maken att disponera banktillgodohavanden och liknande som tillhör den förstnämnda.

4.  I normalfallet krävs samtycke från den som god man skall förordnas för. Om den enskildes tillstånd hindrar att hans mening inhämtas, kan anordnande av godmanskap ske utan samtycke. Huruvida den enskildes tillstånd är sådant måste framgå av läkarintyg eller annan utredning ( 11 kap. 4 § FB). Av denna utredning skall klart framgå anledningen till att samtycke inte kan lämnas (jfr. JO 1984/85 s. 84 och 1985/86 s. 73).

Vid anordnande av godmanskap är det angeläget att den gode mannens uppgifter preciseras så att uppdraget inte blir mer omfattande än nödvändigt (Walin 11:20).

I samband med beslut om anordnande av godmanskap skall rätten också utse en lämplig person för uppdraget.

Anordnande av förvaltarskap

I 11 kap. 7 § FB anges förutsättningarna för att förvaltarskap skall få anordnas. En grundläggande förutsättning är att hjälpbehovet inte kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, t.ex. genom vård från anhöriga, eller att det inte är tillräckligt att god man förordnas enligt 11 kap. 4 § FB. Skillnaden mellan förordnande av god man och förvaltare anges i lagtexten på så sätt, att för att förvaltare skall få förordnas, skall den enskilde vara ur stånd att vårda sig eller sin egendom.

Ett förvaltarskap kan avse all den enskildes egendom och således vara utan begränsning. Förvaltarskapet kan också vara partiellt på så sätt, att det avser viss egendom, t.ex. en fastighet eller egendom överstigande en bestämd beloppsgräns. Förvaltarskapets omfattning skall anpassas till den enskildes behov i varje särskilt fall och begränsas inte enbart till hjälp i ekonomiska angelägenheter utan kan även avse personlig omvårdnad. Den för vilken förvaltare förordnas förlorar sin rättshandlingsförmåga helt eller delvis (se 11 kap. 8-10 §§ FB). Förvaltaren får i stället motsvarande rätt att ingå rättshandlingar för den enskildes räkning (11 kap. 7 § FB).

För att förvaltare skall få förordnas skall samtliga av följande förutsättningar vara för handen.

1.  Behov av förvaltare skall föreligga på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Bestämmelsen omfattar både personer med fysiska och psykiska svaghetstillstånd. Beträffande sistnämnda kategori avses främst vuxna med psykisk utvecklingsstörning, personer med åldersbetingade psykiska störningar och sådana som lider av vissa psykiska sjukdomar, t.ex. manodepressivitet. Det krävs inte att tillståndet skall vara permanent men förvaltare bör inte förordnas vid övergående fysisk sjukdom. Förordnande kan också komma i fråga för den som på grund av ett allvarligt alkohol- eller narkotikamissbruk har ett hjälpbehov.

2.  Den enskilde skall vara ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Förvaltare kan förordnas även när den enskilde endast delvis är ur stånd härtill. Förordnandet får då anpassas till detta förhållande.

3.  Hjälp skall inte kunna ges på annat mindre ingripande sätt. Beroende på arten av behövliga hjälpinsatser, skall prövas om dessa inte kan tillgodoses genom anhörig, socialtjänst, advokat eller annan fullmäktig. Även om den enskilde fått en s.k. kontaktperson förordnad inom ramen för social- eller omsorgslagen eller blivit intagen för vård på någon institution, kan det finnas behov av förvaltare också på det personliga området.

4.  Det är inte tillräckligt att god man förordnas. Den grundläggande skillnaden mellan förvaltarskap och ett godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB är att den som får god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga. Förordnande av förvaltare kan därför komma i fråga där den enskilde kan förväntas vidta sådana ekonomiska dispositioner som är till skada för honom själv. Den enskildes situation kan ibland vara sådan att det redan från början måste bedömas som meningslöst att förordna en god man. Det kan också vara aktuellt att förordna förvaltare när samarbetet mellan den enskilde och en tidigare förordnad god man inte fungerar. Det måste dock vara utrett att det bristande samarbetet inte beror på tillfälligheter eller är beroende av vem som förordnats till god man. Skulle så vara fallet bör i stället prövas om inte byte av god man är en lämpligare åtgärd.

Förvaltare kan förordnas för att bevaka någons rätt, förvalta någons egendom eller sörja för någons person. I första hand kommer ett förvaltarskap att avse ekonomisk förvaltning. Förvaltaren kan dock få i uppdrag att företräda den enskilde i angelägenheter av rent rättslig art, t.ex. inför domstolar och myndigheter. Det kan anmärkas, att arbetsinkomster och viss annan egendom normalt inte får omfattas av ett förvaltarförordnande. Den som har förvaltare får själv råda över vad han genom eget arbete förtjänat efter det att förvaltare förordnades för honom. Detta gäller även avkastning av sådan egendom och det som trätt i egendomens ställe. Föreligger särskilda skäl kan rätten dock föreskriva att även sådan egendom skall omfattas av förvaltarförordnandet (11 kap. 8 § FB). I kravet på särskilda skäl ligger främst att den för vilken förvaltaren förordnats skulle lida skada av att själv råda över egendomen. Så kan t.ex. vara fallet om den enskilde genom uttalat alkoholmissbruk förslösar sin egendom. Det är emellertid inte tillräckligt att den enskilde är mindre sparsam än normalt eller konsumerar till övermått (prop. 1987/88:124 s. 170 f.).

Av förordnandet måste framgå vilken egendom som omfattas av förvaltarskapet (11 kap. 7 och 8 §§ FB). Rätten kan också delegera till överförmyndaren att bestämma den närmare omfattningen av förvaltaruppdraget (11 kap. 7 § tredje - fjärde styckena FB). Avsikten med delegationsmöjligheten är att inte belasta domstolen med alltför mycket detaljreglering. Exempelvis kan det vara lämpligt att överlåta åt överförmyndaren att bestämma vilket belopp av en pensionsinkomst som den enskilde själv skall få disponera över.

I samband med att förvaltarskap anordnas, skall rätten förordna en lämplig person att vara förvaltare.

Val av god man och förvaltare

Till god man eller förvaltare skall utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna (11 kap. 12 § FB). De enda formella krav som uppställs är att den person som skall utses inte får vara underårig och inte själv ha förvaltare förordnad för sig.

Lämplighetsrekvisitet innebär att den person som utses skall ha de kvalifikationer som krävs för uppdraget. Kraven måste således ställas olika beroende på om förordnandet i första hand avser den personliga omvårdnaden eller skötseln av ekonomiska angelägenheter, om den ekonomiska förvaltningen är omfattande osv. Till de allmänna kraven på lämplighet hör också att den föreslagna personen har ordnad ekonomi (jfr. 11 kap. 20 § FB). Vidare måste vederbörande ha erforderlig tid för uppdraget.

Det har uttalats i motiven (prop. 1974:142 s. 127-128) att överförmyndaren bör ges ett stort inflytande på valet, i vart fall om tyngdpunkten i förordnandet ligger på den personliga omvårdnaden. I de fall överförmyndaren inte är sökande bör också yttrande regelmässigt inhämtas från denne. Även om någon uttrycklig föreskrift härom inte finns, krävs i praktiken att den föreslagna personen samtycker till att bli förordnad.

En anhörig har inte något företräde att bli förordnad som förvaltare eller god man. Det bör dock beaktas att en släkting eller annan närstående kan förväntas hysa ett särskilt intresse för personen i fråga (prop. 1987/88:124 s. 173). Ibland kan omständigheterna dock vara sådana att en släkting eller annan närstående inte bör förordnas (se NJA 1980 s. 171 och RH 1981:41). Frågan om det föreligger hinder mot att en personlig assistent även utses till god man har besvarats nekande (RH 2013:25).

Det möter inte något hinder mot att en tidigare förordnad god man - vid anordnande av förvaltarskap - utses till förvaltare för den enskilde. Om det har förelegat motsättningar mellan den gode mannen och den enskilde är detta förstås mindre lämpligt. Vidare bör i sådana situationer beaktas att bland förvaltarens uppgifter kan ingå att lämna bistånd vid granskningen av den tidigare godmansförvaltningen (jfr. prop. 1987/88:124 s. 174 och även NJA 1977 s. 201).

Upphörande av godmanskap och förvaltarskap

När en god man eller förvaltare slutfört sitt uppdrag är denne skyldig att anmäla detta till överförmyndaren (11 kap. 19 § FB). Ett uppdrag anses slutfört då något behov av god man respektive förvaltare inte längre föreligger. Om behovet har upphört eller inte, får bedömas mot bakgrund av för vilket ändamål godmanskap eller förvaltarskap har anordnats, preciseringen av uppdraget samt omständigheterna i det enskilda fallet. För att rätten skall kunna besluta om upphörande, kan det ibland finnas behov av läkarintyg eller annan utredning (jfr. 11 kap. 17 § FB). I fråga om upphörande av förvaltarskap bör även beaktas om detta i stället kan ersättas av ett godmanskap eller om förvaltarskapet kan begränsas enligt 11 kap. 23 § FB.

Om den enskilde avlider upphör godmanskapet eller förvaltarskapet omedelbart. Något särskilt beslut om detta behövs inte (prop. 1987:88:124 s. 179). Detsamma gäller om ett förvaltarskap ersätts av ett godmanskap eller ett godmanskap ersätts av ett förvaltarskap.

Omprövning av godmanskap och förvaltarskap

Rätten är skyldig att efter ansökan ompröva omfattningen av ett bestående godmanskap eller förvaltarskap. Sådan omprövning kan även göras på rättens eget initiativ (11 kap. 23 § FB). En omprövning kan leda till en utvidgning eller en inskränkning av det tidigare förordnandet. Omprövningen kan även leda till att ett förvaltarskap ersätts med ett godmanskap eller omvänt. Avsikten med bestämmelsen är att godmanskap och förvaltarskap alltid skall ha den lämpligaste omfattningen.

Leder omprövningen fram till att ett godmanskap ersätts med ett förvaltarskap måste de särskilda handläggningsrutiner som gäller vid anordnande av förvaltarskap iakttas (t.ex. läkarintyg, eventuell muntlig förhandling etc.).

Interimistiskt beslut (godmanskap och förvaltarskap)

Tillfälligt godmanskap eller förvaltarskap kan anordnas i avvaktan på att slutligt beslut meddelas (11 kap. 18 § FB). Förutsättningen för detta är att den enskildes angelägenheter kräver omedelbar vård eller att ett dröjsmål uppenbarligen skulle medföra fara för den enskildes person eller egendom.

Ett interimistiskt beslut om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap kan även meddelas för underårig att gälla från och med den dag denne fyller 18 år. Avsikten med detta är att den som kan antas ha behov av god man eller förvaltare inte skall stå utan sådan ens under en övergångstid.

I ett ärende om omprövning av godmanskap eller förvaltarskap kan det finnas behov av att snabbt meddela beslut. Även i dessa fall finns därför möjlighet att meddela interimistiskt beslut (11 kap. 23 § tredje stycket FB). Bestämmelsen torde ha störst betydelse i fråga om utvidgning av förvaltarskap. Det kan t.ex. finnas ett behov av att den enskildes arbetsförtjänst eller annan sådan egendom som avses i 11 kap. 8 § FB omgående skall ställas under förvaltarens rådighet.

God man som ersättare för förmyndare

Tingsrätten kan förordna en god man som ersättare för förmyndare då förmyndaren interimistiskt entledigats från förmynderskapet enligt 10 kap. 17 § FB. Förordnandet sker med stöd av 11 kap. 1 § andra stycket FB. Se vidare avsnitt 15.1.5.

I övriga fall då en förmyndare är förhindrad att utöva förmynderskapet kan en god man förordnas med stöd av 11 kap. 1 § första stycket FB eller, i vissa där angivna fall, enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Förordnandet meddelas av överförmyndaren.

God man eller rättegångsbiträde i ärende om anordnande eller utvidgning av förvaltarskap

I ett ärende om anordnande eller utvidgning av förvaltarskap skall god man förordnas för den som avses med ansökan, om denne uppenbarligen inte förstår vad saken gäller eller om han skulle lida skada av att få del av handlingarna i ärendet (20 kap. 2 § andra stycket FB).

I princip skall god man alltid förordnas när den enskildes tillstånd är sådant att han inte kan höras muntligt. Kan den enskilde höras muntligt torde han i stället ofta ha behov av ett rättegångsbiträde enligt 20 kap. 2 a § FB (prop. 1987/88:124 s. 198).

Ett rättegångsbiträde enligt 20 kap. 2 a § FB skall - oavsett den enskildes sinnestillstånd - normalt förordnas att företräda den enskilde i de fall god man inte förordnas. Rättegångsbiträde skall också förordnas i ärenden där den enskilde begär att ett förvaltarskap skall upphöra eller inskränkas. Endast om det är uppenbart att ett rättegångsbiträde inte behövs kan ett sådant förordnande underlåtas.

Till god man eller rättegångsbiträde bör väljas en juridiskt kunnig och i övrigt lämplig person (Walin 20:8).

God man för bortovarande part

I mål och ärenden enligt ÄktB och FB kan god man i vissa fall förordnas för en bortavarande part för att bevaka dennes rätt (18 kap. 1 § ÄktB och 20 kap. 2 § FB). Det är tveksamt om dessa ärenden skall betraktas som ”förmynderskapsärenden” i egentlig mening. Förordnande av god man för en bortavarande part bör företrädesvis handläggas som en del av det mål eller ärende där den bortavarande är part. Det torde dock inte möta något hinder mot att handlägga förordnandet som ett separat ärende.

I följande fall kan god man förordnas att bevaka en bortavarandes rätt

-     Den mot vilken talan riktas saknar känt hemvist och det kan inte klarläggas var parten uppehåller sig.

-     Den mot vilken talan riktas vistas på känd ort utom riket men kan inte delges handlingar. Innan förordnande sker måste rätten pröva de till buds stående möjligheterna till delgivning, således även delgivning genom utrikesdepartementets försorg.

-     Den mot vilken talan riktas har känt hemvist utom riket men kan inte nås för delgivning eller underlåter att utse ombud för sig och det finns särskilda skäl att förordna god man. För det fall endast frågan om äktenskapsskillnad är aktuell föreligger inte sådana skäl, eftersom domstolen inte ska gå in på någon prövning av att grund för skillnad föreligger. I mål som bara gäller underhåll och där tredskodom kan meddelas torde det inte heller finnas skäl att förordna god man. Skäl kan dock finnas om det i skillnadsmålet blir aktuellt att tillämpa utländsk lag eller om målet rör även annat, såsom vårdnad om barn. I praktiken torde utrymmet för att utse god man i detta fall vara litet, eftersom man bör kunna kräva att en part som har intresse av att bevaka sin rätt ställer ombud för sig (se Norstedts kommentar till äktenskapsbalken).

Överklagande av överförmyndares beslut

Överförmyndare har att som första instans meddela en rad beslut rörande godmanskap och förvaltarskap. Det ankommer således på överförmyndaren att förordna sådana gode män som avses i 11 kap. 1-3 §§ FB och i lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Vidare är det överförmyndaren som har att besluta om entledigande av gode män och förvaltare på grund av misskötsamhet och liknande. Det bör särskilt noteras att även vid förvaltarskap och godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB (där domstol fattar det grundläggande beslutet) är det överförmyndaren som beslutar om byte av förvaltare och god man. Nu nämnda beslut kan överklagas till tingsrätt.

I överförmyndarens uppgifter att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap ingår i stor omfattning tillståndsgivande verksamhet. Förmyndare, god man och förvaltare är i vissa fall skyldiga att inhämta överförmyndarens tillstånd till förvaltningsåtgärd. Ett sådant beslut av överförmyndaren kan i regel överklagas.

Överförmyndaren beslutar vidare om arvode och ersättning till förordnade förmyndare, gode män och förvaltare (undantag gäller för gode män förordnade enligt 18 kap. 1 § ÄktB och 20 kap. 2 § FB där ersättningen bestäms av rätten). Även dessa beslut kan överklagas till tingsrätten.

Överförmyndares arvodesbeslut (jfr. 12 kap. 16 § FB) kan överklagas av förmyndaren, gode mannen och förvaltaren. I äldre rättspraxis har sådan klagorätt tillerkänts även den enskilde (NJA 1959 s. 230 och SvJT 1942 ref. s. 80). Det får dock anses tveksamt om den enskilde har klagorätt i de fall som överförmyndaren beslutar att hela arvodet och ersättningen för utgifter skall betalas av kommunen. Frågan är då om ”beslutet angår” honom på det sätt som bör krävas för att talerätt skall föreligga.

Följande inskränkningar i rätten att överklaga finns enligt 20 kap. 4 § FB.

-     Beslut rörande tillstånd till viss förvaltningsåtgärd får överklagas endast av förmyndaren, gode mannen eller förvaltaren.

-     Beslut rörande omhändertagande av egendom eller föreskrift om förvaltning eller årsredovisning får överklagas endast av förmyndaren, gode mannen, förvaltaren eller den enskilde (om han fyllt 16 år).

-     Beslut varigenom överförmyndaren vid oenighet mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare biträder viss mening (12 kap. 12 § andra stycket FB) får inte överklagas.

-     Beslut om föreläggande av vite får överklagas endast i samband med att vitet döms ut av tingsrätten.

För övrigt torde förvaltningslagen vara tillämplig på överförmyndares handläggning. Enligt 22 § FL får beslut överklagas av den som beslutet angår om det går honom emot. På så sätt kommer kretsen taleberättigade i stort sett att överensstämma med dem som är behöriga att göra en ansökan vid domstol - se avsnitt 15.2; vad avser god man dock utan begränsning till sådana gode män som förordnats med stöd av 11 kap. 4 § FB.

De beslut som kommer under tingsrättens prövning är sådana beslut som överförmyndaren fattat med stöd av föräldrabalken eller lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Överförmyndarens beslut får överklagas inom tre veckor från det att den klagande fick del av beslutet (23 § andra stycket FL). Överklagandet ges in till överförmyndaren (jfr. 8 § ÄL) som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid. Har överklagandet i stället getts in till tingsrätten skall det sändas över till överförmyndaren för prövning.

Tingsrätten skall, i samband med att överklagandet prövas, även pröva om överförmyndaren, mot bakgrund av de forumregler som gäller för denne, varit behörig (se 11 kap. 25 § andra stycket och 26 § FB).

Kontrollista

Anhängiggörande
Ärendet anhängiggörs genom ansökan, anmälan eller överklagande eller genom rättens eget initiativ (11 kap. 15 § FB).

Ansökningsavgift utgår inte.

Rätt forum

Förordnande eller entledigande av förmyndare

Tingsrätten i den ort där den underårige är folkbokförd eller, om han inte är folkbokförd i Sverige, tingsrätten i den ort där den underårige vistas. Om det inte finns någon sådan behörig domstol är Stockholms tingsrätt behörig. (10 kap. 13 § FB)

Ärenden om godmanskap eller förvaltarskap

Tingsrätten i den ort där den enskilde är folkbokförd, eller om han inte är folkbokförd i Sverige, tingsrätten i den ort där den enskilde vistas. (11 kap. 25 § första stycket FB). Reservforum är Stockholms tingsrätt

Förordnande av god man för bortovarande part i mål eller ärende

Den tingsrätt där målet eller ärendet är anhängigt

Överklagade beslut

Den tingsrätt vars domkrets omfattar den kommun där överförmyndaren är verksam. Observera att tingsrätten vid sin prövning även skall pröva om överförmyndaren varit behörig (se avsnitt 15.1.16).

Sekretess
Sekretess kan gälla enligt 36 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Rätt sökande
Förordnande eller entledigande av förmyndare:

-     överförmyndaren

-     förmyndaren

-     vårdnadshavare

-     den underårige själv om han fyllt 16 år

-     den underåriges make eller sambo

-     den underåriges närmaste släktingar (10 kap. 18 § första stycket FB)

Anordnande av förvaltarskap eller godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB:

-     överförmyndaren

-     den som ansökningen avser (den enskilde) om han fyllt 16 år

-     den enskildes make eller sambo

-     den enskildes närmaste släktingar

-     förmyndare

-     god man enligt 11 kap. 4 § FB (om ansökan avser anordnande av förvaltarskap)

Rätt att överklaga överförmyndares beslut
Se avsnitt 15.1.18.

Ansökan fullständig

-     Personbevis för den som avses med ansökan. Beträffande underårig bör vårdnadshavare framgå av personbeviset.

-     Läkarintyg eller annan likvärdig utredning, om ansökan avser anordnande av förvaltarskap eller godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB. Vid godmanskap ersätter samtycke läkarintyg/utredning (11 kap. 17 § FB).

-     Samtycke från den som avses med ansökan (gäller anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB). Ersätts i förekommande fall med läkarintyg eller annan likvärdig utredning.

Skriftväxling
Yttrande skall inhämtas från

-     Överförmyndaren vid förordnande av förmyndare (10 kap. 14 § FB)

-     Förmyndare, god man eller förvaltare samt den som föreslagits till sådan. Vid förordnande av förmyndare, god man eller förvaltare krävs uttryckligt samtycke från den som skall förordnas (10 kap. 15 § och 11 kap. 24 § FB). Finns det flera förmyndare, gode män eller förvaltare skall var och en av dem beredas tillfälle att yttra sig.

-     Den som avses med ansökan om han eller hon fyllt 16 år. Yttrande inhämtas ”om det kan ske”. Undantag kan göras p.g.a. den enskildes hälsotillstånd (10 kap. 18 § och 11 kap. 16 § FB). Observera dock att det vid anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB enligt huvudregeln krävs samtycke från den enskilde.

I ärenden om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB eller förvaltarskap inhämtas yttrande om det inte är obehövligt från

-     överförmyndaren

-     make, sambo och barn

-     vårdinrättning

samt om det behövs från

-     andra anhöriga

-     kommunal nämnd

-     nämnd som utövar landstingets ledning av omsorgsverksamheten (11 kap. 16 § FB)

För överklagade ärenden finns inga särskilda bestämmelser i FB om skriftväxling. Ärendelagens allmänna bestämmelser (15 §) får därför tillämpas (se avsnitt 2.5.3).

Sammanträde
I ärenden om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB och förvaltarskap skall sammanträde normalt hållas (11 kap. 16 § andra stycket FB).

Sammanträde kan underlåtas om

-     ett sammanträde skulle vara till skada för den enskilde,

-     den enskilde uppenbarligen inte förstår vad saken gäller,

-     den enskilde själv gjort ansökan eller medgett ansökan eller

-     det annars föreligger särskilda skäl mot att den enskilde hörs.

Rättegångsbiträde/god man
God man kan förordnas i ärenden om anordnande eller utvidgning av förvaltarskap, se 20 kap. 2 § andra stycket FB.

Rättegångsbiträde förordnas enligt 20 kap. 2 a § FB i ärenden om anordnande eller utvidgning av förvaltarskap om god man inte förordnats samt i ärenden där den enskilde begärt att förvaltarskapet skall upphöra eller inskränkas. Rättegångsbiträde skall inte förordnas om det är uppenbart att biträde inte behövs.

Rättegångskostnad
Se avsnitt 15.1.2

Beslut
Rättens sammansättning: En lagfaren domare. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän (20 kap. 1 § andra stycket FB).
Notaries behörighet: se 2.3.4

Kungörelse
Beslut om anordnande, upphörande och jämkning av förvaltarskap skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar (11 kap. 27 § FB).

Någon kungörelsekostnad tas inte ut av parterna.

Expediering
Se DV:s handbok Expediering i tvistemål Tingsrätt

Rättsfall

NJA 1971 s. 191: Talerätt. Kusin har inte ansetts ingå bland ”närmaste fränder” och har därför saknat talerätt. (Jfr. 11 kap. 15 § FB)

NJA 1971 s. 525: Rättegångskostnad. Fråga om ersättning av allmänna medel till överförmyndare och om återbetalningsskyldighet för part.

NJA 1980 s. 171: Val av god man. Fråga om anhörig (ett syskon) borde förordnas till god man.

NJA 1991 s. 545: Val av förvaltare. Fråga om behovet av särskild sakkunskap vid mera omfattande förmögenhetsförvaltning.

NJA 1992 s. 863 I och II: Förutsättningar för förvaltarskap. Fråga om det för en yngre förståndshandikappad kvinna var tillräckligt att god man förordnades i stället för förvaltare (I). Fråga om en 48-årig kvinna vilken sedan längre tid varit omyndigförklarad alltjämt hade behov av förvaltare (II).

NJA 1993 s. 109: Sammanträde i ärende om anordnade av godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB. Den som avsågs med ansökningen hade begärt att muntlig förhandling skulle hållas. Tingsrätts underlåtenhet i detta avseende har bedömts som rättegångsfel och ärendet har återförvisats till tingsrätten.

NJA 1999 s. 691: Omfattningen av förvaltarskap för förståndshandikappad.

NJA 2000 C46: Upphörande av förvaltarskap för tidigare tung narkotikamissbrukare som sedan drygt ett år tillbaka var drogfri.

NJA 2006 s. 672: Fråga om ersättning av allmänna medel för arbete och utgifter till överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

NJA 2012 s. 715: Förvaltarskap enligt 11 kap. 7 § FB. Frågor om upphörande och rätt för förvaltare att bli entledigad.

RH 1981:41: Val av god man. Förordnande som god man enligt äldre motsvarande bestämmelse till 11 kap. 4 § FB har inte lämnats person som aktivt engagerat sig för närstående.

RH 1990:67: Upphörande av godmanskap. Godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB har ansetts inte kunna bestå när den för vilken god man förordnats begärt att det skall upphöra.

RH 1993:35: Utredningsskyldighet i ärende rörande förvaltarskap. Brister i handläggningen vid tingsrätt, bl.a. avseende skriftväxling och muntlig förhandling, har bedömts som rättegångsfel och ärendet har återförvisats.

RH 2010:88 Medförmyndare har ansetts kunna förordnas att ensam förvalta underårigs tillgångar.

RH 2011:61: Vid beräkning av det s.k. förbehållsloppet enligt 12 kap. 16 § tredje stycket föräldrabalken har ansetts att det, när det gäller den enskildes förvärvsinkomster, är den taxerade förvärvsinkomsten som avses med inkomstbegreppet enligt bestämmelsen, vilket innebär att grundavdrag enligt 63 kap. inkomstskattelagen inte ska beaktas vid fastställande av den enskildes inkomst.

RH 2012:12 Förordnad god man för ett ensamkommande flyktingbarn har ersatts enligt en av överförmyndarnämnden fastställd schablon. Hovrätten har konstaterats att vid fastsällande av arvode till god man har en kommun som utgår från en schablonersättning alltid att pröva om schablonen svarar mot ett skäligt arvode för den gode mannens ersättningsgilla arbetsinsatser.

RH 2012:22 Den enskildes dödsbo har i visst fall ålagts betalningsskyldighet för arvode och ersättning till den enskildes gode man trots att den enskildes inkomster under det år när uppdraget utförts inte översteg någon av de i 12 kap. 16 § tredje stycket föräldrabalken angivna beloppsgränserna.

RH 2013:37 Frågan om vad ett godmanskap avseende förvaltning av egendom enligt 11 kap. 4 § föräldrabalen kan omfatta.

RH 2013:45 Fråga om särskilda skäl enligt 12 kap. 16 § tredje stycket föräldrabalken förelegat för att det allmänna ska stå för ersättningen till en god man.

Exempel på beslut

Beslut om anordnande av godmanskap enlig 11 kap. 4 § FB

Tingsrätten förordnar Stina Andersson, Storgatan 4, 100 00 XSTAD, att som god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken bevaka Göran Johanssons rätt/ förvalta Göran Johanssons egendom/sörja för Göran Johanssons person.

Beslut om upphörande av godmanskap

Tingsrätten förordnar att godmanskapet enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken för Stefan Bengtsson skall upphöra.

Beslut om anordnande av förvaltarskap

Tingsrätten förordnar Stina Andersson, Storgatan 4, 100 00 XSTAD, att som förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken bevaka Göran Johanssons rätt/ förvalta all Göran Johanssons egendom/sörja för Göran Johanssons person.

Tingsrätten förordnar Hedvig Larsson, Backstigen 2, 100 00 XSTAD, att som förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken för Carl Nilssons räkning ombesörja försäljning av fastigheten Storköping Blomman 1.

Beslut om anordnande av förvaltarskap med delegation för överförmyndare

Tingsrätten förordnar Britt Ohlsson, Skogsvägen 3, 100 00 XSTAD, att som förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken förvalta Stefan Bengtssons pensionsmedel med de begränsningar och förbehåll som överförmyndaren kan komma att meddela.

Beslut om upphörande av förvaltarskap

Tingsrätten förordnar att förvaltarskapet för Kim Holm skall upphöra.

Beslut om förordnande av god man i ärende om förvaltarskap

Tingsrätten förordnar Lars Andersson, Lillgränd 2, 100 00 XSTAD, som god man enligt 20 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken att företräda Gullan Svensson och bevaka hennes rätt i ärende angående anordnande av förvaltarskap.