Bilaga 1

 

EXEMPEL PÅ I PROTOKOLL OFTA FÖREKOMMANDE FRASER

 

Tidigare ärende

För hyresnämndens handläggning finns akten till ärende 2470-97 tillgänglig.

Gemensam handläggning

Hyresnämnden beslutar handlägga ärendena 123-97 och 234-97 gemensamt (med fortsatt aktbilagering i 123-97)

Muntlig fullmakt

NN ger XX muntlig fullmakt att företräda honom/henne i ärendet.

Tolk

Hyresnämnden förordnar NN att biträda nämnden som tolk i ärendet.

 

NN avlägger i 5 kap. 7 § första meningen rättegångsbalken föreskriven tolked.

Vittnesförhör

Härefter hålls vittnesförhör med maskinisten Karl Bertil Karlsson, född 1950, Parkgatan 10, Storstad. Vittnet avlägger vittnesed samt erinras om sin sanningsplikt och om edens vikt. Förhöret tas upp på band nr (sida, plats på bandet).

anhörig

Härefter hålls vittnesförhör med maskinisten Karl Bertil Karlsson, född 1950, Parkgatan 10, Storstad. Karl Karlsson som är fader till sökanden, förklarar att han är villig att vittna och avlägger vittnesed samt erinras om sin sanningsplikt och om edens vikt. Förhöret tas upp på band nr (sida, plats på bandet).

 

(Anm: Nära anhörig till part är inte skyldig att avlägga vittnesmål och skall därför tillfrågas om han/hon vill vittna, jämför 36 kap. 3 § rättegångsbalken.)

Förhör under sanningsförsäkran

Härefter hålls förhör under sanningsförsäkran med chauffören Nils Göran Karlsson, född 1955, Kungsgatan 2, Storstad. Förhöret är påkallat av honom själv/motparten/båda parter. Göran Karlsson avlägger sanningsförsäkran och erinras om dess vikt. Förhöret tas upp på band nr (sida, plats på bandet).

Ersättning

Karl Karlsson begär inte någon ersättning för sin inställelse.

 

Karl Karlsson begär ersättning för sin inställelse med 200 kronor, varav 150 kronor avser tidsspillan och 50 kronor avser utlägg för resa.

till tolk

NN tillerkänns för sitt biträde som tolk arvode av allmänna medel med begärda etthundra (100) kronor.

till vittne

Hyresnämnden tillerkänner med stöd av 19 § andra stycket lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder NN ersättning med begärda tvåhundra (200) kronor, varav 150 kronor avser tidsspillan och femtio (50) kronor avser utlägg för resa. Ersättningen skall utgå av allmänna medel.

 

(Anm 1: Fullföljdshänvisning endast i det fall att vittnet inte får begärt belopp!)

 

(Anm 2:Endast vittnen som kallas av hyresnämnden kan få ersättning).

Vid parts utevaro

 

sökanden

När ärendet ropas upp infinner sig inte NN. Det antecknas att han/hon delgivits kallelse till dagens sammanträde. Av kallelsen framgår att ärendet avskrivs om han/hon uteblir från sammanträdet. Några omständigheter har inte framkommit som innebär att det finns anledning anta att han/hon har laga förfall för sin utevaro.

 

Härefter meddelar hyresnämnden följande

 

BESLUT

 

Med anledning av sökandens utevaro avskrivs ärendet från vidare handläggning.

 

Hur sökanden kan begära att ärendet återupptas (senast den xx): se  bilaga.

Motparten (delgiven)

När ärendet ropas upp infinner sig inte NN. Det antecknas att han/hon den xx delgivits kallelse till dagens sammanträde jämte aktbilagorna xx. Av kallelsen framgår att ärendet kan komma att avgöras även om han/hon uteblir från sammanträdet. Några omständigheter har inte framkommit som innebär att det finns anledning anta att han/hon har laga förfall för sin utevaro. Hyresnämnden beslutar därför att avgöra ärendet utan hinder av NN:s utevaro.

(ej delgiven)

När ärendet ropas upp infinner sig inte NN. Det antecknas att han/hon inte kunnat delges kallelse till dagens sammanträde (aktbil. X). Hyresnämnden beslutar att påbörja handläggningen av ärendet i NN:s utevaro.

Avslutningsfraser

 

nytt smtr

Efter samråd med parterna sätter hyresnämnden ut ärendet till nytt sammanträde måndagen den 4 maj 1998 kl. 09.00 på tingsrätten, Byggmästaregatan 2 i Lund. Parterna (närvarande parter/parter och ombud) kallas härmed till sammanträdet, varvid samma bestämmelser gäller som enligt kallelsen till dagens sammanträde (samt att NN kommer att kallas särskilt av hyresnämnden).

tid för beslut

Sammanträdet förklaras avslutat med besked att beslut i ärendet kommer att meddelas senare under dagen.

 

Sammanträdet förklaras avslutat med besked att beslut i ärendet kommer att meddelas måndagen den 4 maj 1998 (kl. 10.00) genom att hållas tillgängligt på hyresnämndens kansli i Malmö.

 

(Anm: Om inget klockslag anges innebär detta att beslutet är tillgängligt vid expeditionstidens början.)

beslut meddelas vid smtr

Hyresnämnden håller enskild överläggning och meddelar därefter i parternas (sökandens, motpartens) närvaro följande

 

BESLUT

beslut meddelas senare under dagen

Vid enskild överläggning fattar hyresnämnden följande

BESLUT

 

 

beslut meddelas senare dag än smtr

Vid enskild överläggning fattar hyresnämnden följande

BESLUT (att meddelas den 4 maj 1998)

 

 

 

Vid enskild överläggning fattar hyresnämnden beslut nr 13/98, aktbilaga 17.

Skiljaktig mening

En upplysning om den skiljaktiga meningen tas in efter fullföljdshänvisningen:

protokollsbeslut

Från beslutet är NN skiljaktig och anför:

särskilt uppsatt beslut

En upplysning om den skiljaktiga meningen tas in i protokollet efter beslutsnumret:

 

Hyresnämnden meddelar efter enskild överläggning beslut nr 13/98, aktbilaga 17.

 

Skiljaktig mening, se protokollsbilaga (A).

 

(Anm: Protokollsbilagan med den skiljaktiga meningen tas också in som bilaga till det särskilt uppsatta beslutet.)

Förlikning

 

Parternas eget förslag ndns förslag

Efter diskussion träffar parterna (på hyresnämndens förslag) skriftlig förlikning, protokollsbilaga.

 

Härefter meddelar hyresnämnden i parternas närvaro följande

 

BESLUT

 

Med anledning av den träffade förlikningen avskrivs ärendet från vidare handläggning.

 

Detta beslut får inte överklagas.

ndns förslag

Efter diskussion med parterna och enskild överläggning lägger hyresnämnden fram förslag till förlikning, protokollsbilaga (alt. följande förlikningsförslag:. . . ./ om förslaget tas in i protokollet/).

 

Beslut om skriftlig förlikning upprättas:

 

Härefter meddelar hyresnämnden i parternas närvaro följande

 

BESLUT

 

Se texten ovan.

 

Beslut om förlikningen tas in i protokollet.

 

Härefter återkallar sökanden ansökningen.

 

Hyresnämnden meddelar i parternas närvaro följande

 

BESLUT

 

Med anledning av återkallelse av ansökningen avskrivs ärendet från vidare handläggning.

 

Hur man överklagar (senast den . . . . ): se bilaga.

misslyckad medling

Eftersom förutsättningar för förlikning uppenbart inte föreligger avskrivs ärendet från vidare handläggning.

 

Detta beslut får inte överklagas.