7 Ansökningsmål

7.1 Inledning

7.1.1 Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet

7.1.2 Mål som är ansökningsmål

7.1.3 Processuella regler

7.1.4 Anmälan om oförutsedd skada

7.2 Regeringens tillåtlighetsprövning

7.3 Granskning av ansökan

7.3.1 Granskning av ansökans innehåll

7.4 Beredningen

7.4.1 Komplettering, avvisning och överlämnande av ansökan

7.4.2 Aktförvarare

7.4.3 Skriftlig eller muntlig förberedelse

7.4.4 Sakkunnigutlåtande och ledamots undersökning på plats

7.5 Huvudförhandling och syn

7.5.1 Fortsatt huvudförhandling och skriftväxling

7.6 Rättegångskostnader m.m.

7.6.1 Miljöfarlig verksamhet

7.6.2 Vattenverksamhet

7.6.3 Rättens kostnader

7.7 Målets avgörande

7.7.1 Domförhet

7.7.2 Domen meddelas

7.7.3 Prövotid

7.8 Fullföljd och laga kraft

7.9 Anteckning i miljöboken

7.10 Några aktuella författningar och referenser

 

 

7  Ansökningsmål

7.1 Inledning

I följande avsnitt redovisas huvuddragen av hur handläggningen går till i ansökningsmål hos mark- och miljödomstolen; ansökningar om tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet respektive till vattenverksamhet.

7.1.1 Miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet

Översikt över gången i ett ansökningsmål

1.     Ansökan, och ev. MKB lämnas in till mark- och miljödomstolen (ang. skiss över MKB-processen se avsnitt 2.7.1)

2.     Efter registrering kan handlingarna sändas ut på en s.k. kompletteringsrunda som ger berörda myndigheter möjlighet att ange önskemål om kompletteringar av ansökan (som regel enbart i mål om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet).

3.     Om domstolen anser att det behövs, föreläggs sökanden att komplettera ansökan.

4.     Kompletteringar kommer in och bedöms.

5.     Ansökan och ev. MKB kungörs samt remitteras till berörda myndigheter och sakägare för yttrande.

6.     Yttranden kommer in.

7.     Sökanden bemöter inkomna yttranden.

8.     Ev. ytterligare skriftväxling.

9.     Domstolen håller huvudförhandling och syn (ibland avgörs målet på handlingarna).

10.  Domstolen meddelar dom med ev. godkännande av MKB.

Miljöfarlig verksamhet

Bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och om bl.a. tillståndsplikt för sådana verksamheter finns i 9 kap. miljöbalken (MB) och i miljöprövningsförordningen (2013:251). Mark- och miljödomstolen prövar tillstånd till sådana verksamheter som enligt MPF har betecknats som s.k. "A-verksamheter".

Även om tillstånd inte krävs enligt 9 kap. miljöbalken kan verksamheten kräva tillstånd enligt Sevesolagen. Ansökan om tillstånd prövas av mark- och miljödomstol och ett mål om sådant tillstånd är ansökningsmål enligt MB (9 § 2 st. samma lag).

Vattenverksamhet

Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kap. MB och i lagen (1998: 812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV).

Vanligt förekommande mål om vattenverksamhet är ansökningar om tillstånd till:

-     uppförande, ändring och utrivning av broar

-     hamnanläggningar

-     anläggningar för reglering av vattenframrinningen samt andra verksamheter inom vattenområden

-     utförande av muddring, sprängning och rensning i vattenområden (OBS att rensningar inte alltid är tillståndspliktiga, se 11 kap. 15 § MB)

-     bortledning av grund- och ytvatten för olika ändamål

-     åtgärder för markavvattning

Exempel på markavvattning är dikning, årensning, sjösänkning och invallning.

7.1.2 Mål som är ansökningsmål

Av 21 kap 1 § 1 st. 1 - 8 MB framgår närmare vilka mål i mark- och miljödomstolen som är ansökningsmål.

Ansökningsmål om miljöfarlig verksamhet är:

A.  ansökningar om tillstånd till en verksamhet (1), inklusive mål om tillstånd enligt Sevesolagen,

B.  ansökningar om förlängning av den tid som bestämts för igångsättning av en tillståndsgiven verksamhet enligt 24 kap. 2 § MB (5),

C.  ansökningar av Naturvårdsverket, Kammarkollegiet eller länsstyrelsen om återkallelse av tillstånd och förbud mot fortsatt verksamhet enligt 24 kap. 3 § MB (6),

D.  ansökningar av Naturvårdsverket eller länsstyrelsen om omprövning av tillstånd eller villkor enligt 24 kap. 5 och 6 §§ MB (7), och

E.  ansökningar av utövaren om ändring av villkor enligt 24 kap. 8 § MB (7).

Ansökningsmål om vattenverksamhet utgörs av mål om prövning av:

(a)  ansökningar av utövaren om tillstånd till en verksamhet eller utrivning av en anläggning enligt 11 kap. (2 och 4),

(b)  ansökningar av utövaren om godkännande av vissa utförda arbeten eller åtgärder enligt 11 kap. 16 § MB (3.),

(c)  ansökningar av utövaren om förlängning av genomförandetiden enligt 24 kap. 2 § 2 st. MB (5),

(d)  ansökningar av Naturvårdsverket, Kammarkollegiet eller länsstyrelsen om återkallelse av tillstånd och förbud mot fortsatt verksamhet enligt 24 kap. 3 § MB (6),

(e)  ansökningar av Naturvårdsverket, Kammarkollegiet eller länsstyrelsen om omprövning av tillstånd eller villkor enligt 24 kap. 5 § MB (7), och

(f)  ansökningar av utövaren om ändring av villkor enligt 24 kap. 8 § MB (7).

(g)  ansökningar om omprövning av en verksamhet enligt 7 kap. 13-15 §§ LSV (7), d.v.s. mål om

1.  ändrade eller nya bestämmelser om innehållande och tappning av vatten efter ansökan av annan än utövaren (13 §),

2.  omprövning av tillstånd till vattentäkt efter ansökan av utövaren eller den som driver en annan vattentäkt som är beroende av samma vattentillgång (14 §), och

3.  ändring av en bygdeavgift eller en allmän fiskeavgift på ansökan av länsstyrelse eller den avgiftsskyldige (15 §).

samt

(h)  mål enligt 7 kap. 1 § LSV (8), d.v.s. mål om

1.  bestämmande enligt 2 kap. 9 § LSV av ersättning för rätten att ta i anspråk ett strömfall,

2.  inrättande enligt 4 kap. 3 § LSV av en gemensam anläggning för bevattning, sedan en samfällighet enligt 4 kap. har bildats,

3.  överflyttning enligt 8 kap. 3 § 1 st. LSV av rätten till andelskraft,

4.  omprövning, utan samband med pågående ansökningsmål, enligt 7 kap. 17 § 1 st. LSV eller omprövning enligt 17 § 2 st., och

5.  fastställelse enligt 7 kap. 18 § LSV av en överenskommelse.

Markavvattningsärenden, som enligt 7 kap. 19 § LSV har lämnats över från länsstyrelse till mark- och miljödomstol, handläggs som ansökningsmål. Detsamma gäller mål som inleds genom anmälan av lantmäterimyndigheten enligt 20 § samma kapitel.

7.1.3 Processuella regler

Ansökningsmålen har fått en omfattande processuell reglering i 2 – 4 kap. LOM, i 16, 21 och 22 kap. MB samt i 7 kap. LSV. Rättegångsbalkens (RB) tvistemålsregler kompletterar de processuella bestämmelserna.

Domstolen får under vissa förutsättningar förordna att ett vattenmål ska handläggas som stämningsmål. (Se 7 kap. LSV (21 kap. 1 § 2 st. MB).)

Överklaganden av förrättningsmans beslut i frågor som regleras i 12 kap. VL hanteras i praktiken som ansökningsmål med kungörelse, huvudförhandling etc., se 25 § MP.

7.1.4 Anmälan om oförutsedd skada

Prövning av en anmälan om oförutsedd skada (vattenmål) sker inom ramen för det ursprungliga målet, om det målet inte är slutligt avgjort. Har domstolen skilt målet ifrån sig (vilket är det vanliga), läggs ett nytt mål upp när någon anmäler oförutsedd skada. Ett sådant mål hanteras därefter som ett stämningsmål och får rättskraft endast mellan parterna (se 24 kap. 13 och 14 §§ MB).

7.2 Regeringens tillåtlighetsprövning

En ansökan om tillstånd till en verksamhet eller åtgärd, som ska tillåtlighetsprövas av regeringen (se avsnitt 2.2.4), ska ges in och beredas på vanligt sätt av domstolen. Mark- och miljödomstolen lämnar därefter över målet till regeringen med eget yttrande.

Om regeringen beslutar att tillåta verksamheten/åtgärden, lämnas målet åter till mark- och miljödomstolen. Domstolen prövar därefter endast det närmare innehållet i tillståndet och vilka villkor som ska gälla för detta. - Av 17 kap. 7 § MB framgår att regeringen i sitt beslut kan bestämma särskilda villkor för att tillgodose allmänna intressen.

Hanteringen av ett mål som ska prövas enligt 17-kap. MB:

 

Ansökan och MKB kommer in till mark- och miljödomstolen

Domstolen bereder målet och lämnar över yttrande i tillåtlighetsfrågan till regeringen

Regeringen beslutar huruvida verksamheten eller anläggningen är tillåtlig eller inte

Regeringens beslut lämnas över till mark- och miljödomstolen. Om de sökta åtgärderna anses tillåtliga handlägger domstolen målet färdigt och beslutar om tillstånd med närmare villkor. I annat fall avslås ansökan.

 

7.3 Granskning av ansökan

7.3.1 Granskning av ansökans innehåll

    Rätt mark- och miljödomstol

Som anges under avsnitt 4.2, ska domstolen självmant pröva om en ansökan har getts in till rätt domstol, dvs. den mark- och miljödomstol inom vars område verksamheten i huvudsak bedrivs, har bedrivits eller ska bedrivas. (I vissa fall får ansökan göras hos mark- och miljödomstolen, även om ärendet annars skulle ha prövats av länsstyrelsen, se 21 kap. 3 § MB.) En mark- och miljödomstol har möjlighet att förbehålla sig prövningen av ett ärende som normalt ska prövas av länsstyrelse eller kommun. I 3 kap. 2 § LOM finns bestämmelser om överlämnande av mål från en mark- och miljödomstol till en annan.

    Ansökningsavgift

Se avsnitt 6.

    Behörighet, skriftlighet och underskrift

En ansökan ska vara skriftlig och undertecknad (i original) av sökanden eller dennes ombud. (Se 22 kap. 1 § 1 st. MB resp. 42 kap. 2 § 3 st. RB.)

Ansökan ska innehålla sådana uppgifter om sökanden att delgivning kan ske, d.v.s. uppgifter om vem som är verksamhetsutövare och sökande till verksamheten (namn, organisationsnummer eller personnummer, adress, telefonnummer m.m.) (Se 33 kap. 1 § RB samt avsnitt 7.4.)

    beteckningen på den fastighet som verksamheten ska bedrivas på.

    Antal exemplar av ansökan:

Ansökan ska ges in i det antal som domstolen bestämmer. (Se 22 kap. 2 § MB.) Det bör finnas så många exemplar så att de räcker till

-     ett original till akten

-     det tekniska rådet

-     var och en av de två särskilda ledamöterna (i förekommande fall)

-     aktförvararen

-     Naturvårdsverket

-     Kammarkollegiet

-     Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

-     Havs- och vattenmyndigheten

-     länsstyrelsen

-     kommun

-     miljönämnden

-     huvudmannen för kommunens avloppsanläggning

Några överexemplar bör dessutom finnas. Ansökan bör således normalt ges in i 15 ex, i enklare mål kan det räcka med 10 ex.

    Aktförvarare, ortstidningar, sammanträdeslokal

Ansökan bör innehålla förslag på en på orten lämplig aktförvarare (namn och adress, även besöksadress och telefonnummer bör anges), en på orten lämplig sammanträdeslokal för huvudförhandling (lokalens namn, besöksadress samt telefon till den som handhar bokning av lokalen) samt förslag på de ortstidningar, i vilka kungörelser kan införas. Se avsnitt 5.1.5 angående val av ortstidning.

En ansökan ska enligt 22 kap. 1 § MB innehålla bl.a.:

1.  De uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning,

2.  En miljökonsekvensbeskrivning i de fall det krävs enligt 6 kap. MB och uppgift om det samråd som skett enligt 6 kap. 4-6 §§, dvs. inte i mål om villkorsändring eller omprövning på initiativ av myndighet,

3.  En säkerhetsrapport och handlingsprogram i de fall det krävs enligt Sevesolagen.

En ansökan i mål om tillstånd till vattenverksamhet ska dessutom innehålla särskilda uppgifter enligt bestämmelserna i LSV, bl.a. sakägarförteckning och uppgifter om rådighet.

    Ev. tillstånd enligt elberedskapslagen (vattenverksamhet)

I mål som avser tillstånd till vattenanläggning som omfattas av bestämmelserna i elberedskapslagen eller mål om tillstånd till väsentlig ombyggnad, ändring eller utvidgning av en sådan anläggning, ska sökanden visa att erforderligt tillstånd har meddelats.

7.4 Beredningen

7.4.1 Komplettering, avvisning och överlämnande av ansökan

Det är mark- och miljödomstolen som avgör vilka uppgifter etc. som behövs för prövningen.

Domstolen kan välja att skicka ansökan med bilagor på kort remiss, en ”kompletteringsrunda”, till berörda myndigheter. Syftet är att tidigt, och innan myndigheter yttrar sig över innehållet i ansökan, fånga upp synpunkter på om innehållet i ansökningshandlingarna är tillräckligt som beslutsunderlag. Efter att synpunkter har kommit in värderar domstolen om det finns anledning att kräva kompletteringar och i förekommande fall föreläggs sökanden om detta. Denna rutin förekommer som regel enbart i mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.

Om ansökningshandlingarna inte har getts in i tillräckligt antal exemplar eller om domstolen finner att ansökningen, inräknat MKB:n, är ofullständig, ska domstolen förelägga sökanden att, ev. vid risk för avvisning, avhjälpa bristen inom viss tid. (Se 22 kap. 2 § MB.) Om föreläggandet meddelas vid risk för avvisning, bör föreläggandet delges. Domstolen kan även besluta att bristen ska avhjälpas på sökandens bekostnad.

Om verksamheten har tillstånd sedan tidigare tar ofta domstolen själv fram ev. akter i gamla mål. Äldre akter från Koncessionsnämnden för miljöskydd förvaras hos Riksarkivet, Arninge, telefon: 08-630 15 00, Fax: 08-630 92 33

7.4.2 Aktförvarare

Mark- och miljödomstolen ska förordna en eller flera personer att förvara ett exemplar av handlingarna i målet; en aktförvarare, se avsnitt 4.4.5.

7.4.3 Skriftlig eller muntlig förberedelse

Om en ansökan tas upp till prövning, ska domstolen kungöra ansökan. (Se 22 kap. 3 § MB.) Kungörelse är obligatorisk, om målet inte ska handläggas som ett stämningsmål, se avsnitt 7.1.3.

Genom kungörelsen ges motparter, berörda myndigheter och andra tillfälle att yttra sig.

Ytterligare kungörelser kan behöva föras in under förberedelsen, t.ex. om det under målets handläggning kommer till fastigheter som inte har angetts i den första.

Sökanden ges tillfälle att skriftligen bemöta de synpunkter som har kommit in (s.k. påminnelser). Även muntlig förberedelse kan ingå i förfarandet. Om domstolen anser att ett mål kan utredas utan förberedelse, får domstolen omedelbart kalla till huvudförhandling. (Se 22 kap. 17 § MB.)

7.4.4 Sakkunnigutlåtande och ledamots undersökning på plats

Mark- och miljödomstolen kan förordna en eller flera sakkunniga att efter förberedande undersökning avge utlåtande i målet. (Se 22 kap. 12 § MB.) Angående sådant förordnade, se DV:s Tvistemålshandbok, kapitel 6.4.3.1.

Om det är lämpligt, får domstolen uppdra åt en eller flera ledamöter av domstolen, oftast det tekniska rådet, att göra en undersökning på platsen. Parterna underrättas om tiden för undersökningen. Protokoll förs över det som kommer fram vid undersökningen. (Se 3 kap. 4 § LMM.) Som regel ska protokollet kommuniceras med parterna.

Enligt 7 kap. 21 § LSV ska med vissa undantag en markavvattningssakkunnig förordnas när det blir aktuellt att även andra fastigheter än sökandens ska delta i markavvattning. Se vidare avsnitt 11.1.2 om val av markavvattningssakkunnig.

7.5 Huvudförhandling och syn

Huvudförhandlingen i ansökningsmål – en översikt

1.     Ev. presentation av rätten

2.     Närvarande antecknas

3.     Prövning av hinder mot huvudförhandlingen

4.     Ordföranden redogör för syftet med förhandlingen och vad som förevarit i målet

5.     Sökanden framställer sina yrkanden

6.     Motparters inställning

7.     Sökanden utvecklar sin talan, redovisar omgivningsförhållanden, förväntade olägenheter från verksamheten etc. Sökanden redogör för miljökonsekvensbeskrivningen. - De närvarande ställer frågor och lämnar synpunkter under respektive avsnitt

8.     Ev. syn

9.     Ev. slutföranden

10.  Rättegångskostnader (vattenmål)

11.  Domstolen anger tid för meddelande av dom

Ang. rutiner i samband med förberedelse för huvudförhandling, se avsnitt 16.

7.5.1 Fortsatt huvudförhandling och skriftväxling

Domstolen kan utan någon bestämd tidsbegränsning fortsätta en avbruten huvudförhandling i ett ansökningsmål. Detta gäller under förutsättning att domstolen vid den återupptagna förhandlingen består av samma ledamöter som under den avbrutna.

Om det efter huvudförhandlingen finns vissa särskilda frågor som behöver belysas ytterligare kan fortsatt skriftväxling ske. Om ytterligare skriftväxling sker måste det bedömas om de parter som är berörda av skriftväxlingen ska slutföreläggas eller om de får anses ha slutfört sin talan.

7.6 Rättegångskostnader m.m.

7.6.1 Miljöfarlig verksamhet

I mål om miljöfarlig verksamhet gäller inte RB i fråga om rättegångskostnader (25 kap. 1 § 1 st. MB) och varje part står för sina egna kostnader.

7.6.2 Vattenverksamhet

I mål om vattenverksamhet ska sökanden som huvudregel svara för både sina egna kostnader och motparternas kostnader. (Se 25 kap. 2 § MB.)

Regeln om kostnadsansvar i ansökningsmål om vattenverksamhet gäller också i de fall att målet enligt 21 kap. 1 § 2 st. MB ska handläggas som ett stämningsmål. (Se 25 kap. 2 § 1 st. MB.)

Ett antal särregler gäller för olika typer av mål. (Skyldigheten enligt 1 § lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader gäller inte mål om ansökan till vattenverksamhet enligt 21 kap. 1 § 1 st. 2 MB (se 2 § första stycket 3. nämnda lag om skyldighet att ställa säkerhet). Undantaget gäller inte mål om ansökan om markavvattning som överlämnats från länsstyrelse eller anmälts av fastighetsbildningsmyndighet.)

I mål om vattenverksamhet kan domstolen i ett särskilt avgörande förpliktiga sökanden att betala ersättning för de rättegångskostnader som sakägare dittills haft, även om deras talan inte har blivit prövad slutligt vid domstolen. Ersättning ska även innefatta ränta. (Se 25 kap. 7 § MB.)

Ideella organisationer som inte är sakägare i egentlig mening och som avses i 16 kap. 13 § MB har inte rätt till ersättning för rättegångskostnader och kan inte åläggas att betala motparts rättegångskostnader. (Se 25 kap. 2 § 1 st. MB.)

7.6.3 Rättens kostnader

Ang ersättning för rättens kostnader, se avsnitt 6.4.

7.7 Målets avgörande

7.7.1 Domförhet

En mark- och miljödomstol ska normalt ha s.k. stor sammansättning, d.v.s. en lagfaren ordförande, ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter. Ytterligare en lagfaren domare och ett tekniskt råd får ingå i domstolen. I bl.a. enklare mål och vid handläggning som inte sker vid huvudförhandling är domstolen dock domför med ordföranden och ett tekniskt råd (s.k. liten sammansättning) om det är tillräckligt med hänsyn till målets omfattning och svårighetsgrad. Det finns även utrymme för ordföranden att ensam avgör enklare mål samt fatta beslut i förberedande åtgärder. (Se 2 kap. 4 och 5 § LMM.) För stämningsmål enligt LSV, finns en särskild domförhetsregel. (Se 7 kap. 10 § LSV.)

7.7.2 Domen meddelas

Domstolen ska enligt 6 kap. 9 § MB ta ställning till huruvida MKB:n uppfyller kraven i 6 kap. MB. Detta ska ske antingen genom ett särskilt beslut, som inte kan överklagas, eller i samband med att målet avgörs, d.v.s. i domen.

Om huvudförhandling har hållits är huvudregeln att dom ska meddelas inom två månader efter det att förhandlingen avslutades. Ang. expediering se vidare avsnitt 17.2.

Om mark- och miljödomstolen meddelar tillstånd till en verksamhet, förenas tillståndet regelmässigt med ett antal villkor som anger hur verksamheten får bedrivas.

7.7.3 Prövotid

Är det oklart vilka villkor som slutligt ska gälla för en viss fråga, t.ex. buller eller utsläpp till vatten av en viss förorening, eller i ett vattenmål vilka ersättningar som ska utgå, kan domstolen ge tillståndet i en deldom och sätt vissa frågor på prövotid. Målet avslutas inte då och när tillståndshavaren lämnat in prövotidsredovisning, fortsätter handläggningen med en ny kungörelse, skriftväxling och eventuell huvudförhandling. Kan de uppskjutna frågorna avgöras då, avslutas målet genom dom.

7.8 Fullföljd och laga kraft

Mark- och miljödomstolens domar och slutliga beslut i ansökningsmål överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen inom tre veckor från den dag då domen/beslutet meddelades.

Som anges i avsnitt 4.7.2 får beslut under handläggningen normalt inte överklagas särskilt, utan först i samband med överklagande av det slutliga avgörandet. Undantag från denna huvudregel anges i 49 kap. 5 § RB. Dessutom får beslut i följande frågor överklagas särskilt: (Se i 23 kap. 3 § MB.)

-     Interimistiska beslut enligt 22 kap. 14 § MB om provisoriska skadeförebyggande åtgärder, samt

-     förordnande av markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. 21 § LSV (aktuellt i överlämnade tillståndsärenden från länsstyrelse).

Om ett beslut under rättegången (dvs. inte slutliga beslut) inte har meddelats vid sammanträde och det inte heller vid något sammanträde har tillkännagetts när beslutet kommer att meddelas, ska dock klagotiden räknas från den dag då klaganden fick del av beslutet

Beslut enligt 7 kap. 12 § 2 st. LSV om inhibition av ett beslut om att ta bort eller ända en vattenanläggning får överklagas endast i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut i ansökningsmålet. (Se 23 kap. 3 § MB.)

Prövningstillstånd krävs numera för att Mark- och miljööverdomstolen ska pröva överklagade domar eller beslut i ansökningsmål.

Angående rutiner i samband med överklagande se avsnitt 17.5.

7.9 Anteckning i miljöboken

Närmare föreskrifter om anteckning i miljöboken framgår av avsnitt 14.

7.10 Några aktuella författningar och referenser

MB

LOM

RB

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH

Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m., FVV

Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, LBE

Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, LSV

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, ”Sevesolagen”

Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Miljöprövningsförordningen (2013:251) (MPF)

Industriutsläppsförordningen (2013:250) (IUF)

Bertil Bengtsson m.fl. Miljöbalken en kommentar Del 1

Svensson, Miljöbalken 22 kap., Lexino