Jämförelse

Rättsskyddsvillkoren i Hem- och villaförsäkringen 2001-01-26

Upprättad av Gunnar Olsson, Konsumenternas försäkringsbyrå

 

Försäkringsbolag

Allianz

DIAL.

Folksam

 

If

Lita

Länsförsäkringar (Sth)

 

Moderna Försäkringar

Netviq

SAFE

 

SalusAnsvar

Sockenbolagen

Trygg-Hansa

 

Zurich

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamma

rättsskyddsvillkor

 

Skillnader i

Rättsskyddsvillkoren

 

Vem försäkringen gäller för

 

Försäkringen gäller för dig i egenskap av privatperson

 

Anmärkning ;

Rättskyddet i villaförsäkringen gäller för dig i egenskap av fastighetsägare.

Reseskyddet gäller för dig i egenskap av resenär.

 

 

Vilka tvister försäkringen gäller för

 

Försäkringen gäller för tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol, Statens VA-nämnd, vattendomstol, eller som efter prövning i sådan domstol kan prövas av hovrätt eller Högsta domstolen. I sådana mål gäller försäkringen också för resning, dock endast om resning beviljas.

 

Är tvisten sådan att den först ska prövas av annan instans (t ex skiftesman, arrende- eller hyresnämnd) betalas endast kostnader som uppkommit efter sådan prövning.

 

Försäkringen gäller alltså inte för tvist som endast kan prövas av administrativa myndigheter, specialdomstolar eller allmänna förvaltningsdomstolar, t ex fastighetsbildningsmyndighet, länsstyrelse, hyresnämnd, förvaltningsrätt, kammarrätt eller regeringsrätten.

 

Vid arvstvister gäller försäkringen inte för kostnader som uppkommer före klander av arvskifte eller testamente.

 

Försäkringen gäller inte för tvist som handläggs enligt Lagen om domstolsärenden.

 

 

Undantag

Försäkringen gäller inte för tvist

*    som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kap 3d § första stycket i rättegångsbalken , s.k. småmål. Detta undantag tillämpas inte vid tvist på grund av försäkringsavtalet.

 

*    som har samband med äktenskapsskillnad eller upplösning av samboförhållande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*    som har samband med ekonomiska åtgärder som för en privatperson är av ovanlig art eller omfattning

 

*    som har samband med borgensåtagande som du gjort eller avtal som du träffat till förmån för någon i dennes förvärvsverksamhet

 

*    som har samband med din yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet

 

*    som gäller skadestånd eller annat anspråk mot dig på grund av gärning som föranlett misstanke om eller åtal för brott som kräver uppsåt för straffbarhet

 

*    om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad. Sådant intresse anses inte föreligga om domstol eller rättshjälpsmyndigheten på den grunden avslagit ansökan om rättshjälp eller beslutat att rättshjälpen ska upphöra.

 

*    som gäller dig som ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon, luftfartyg, skepp, ång-, motor- eller segelbåt

 

*    som gäller dig eller någon annan av dem som försäkringen gäller för i egenskap av ägare av fastighet eller innehavare av tomträtt (hemförsäkring)

 

*    som gäller dig som ägare till annan fastighet eller innehavare av annan tomträtt än den som anges i försäkringsbrevet. För försäkrad jordbruksfastighet gäller försäkringen inte tvist som rör annat än bostadshus som bebos av någon av de försäkrade (villa- eller fritidshusförsäkring)

 

*    I tvist angående uppförande av byggnad betalas endast kostnader som uppkommer efter avtalad garantitids utgång. Denna begränsning gäller dock inte om entreprenören efter slutbesiktningen bestridit att fullgöra sina kontraktsenliga skyldigheter

Undantag

Försäkringen gäller inte för tvist

*    med det SAFE om beloppet understiger ett halvt basbelopp

 

*    som har samband med nedsättning av köpeskilling eller skadestånd enligt JB kap 4 §19 (s.k. dolda fel) då det omtvistade beloppet understiger ett basbelopp.

Allianz, Dial , If.., Netviq, Moderna försäkringar, Safe, SalusAnsvar, Sockenbolagen, Trygg-Hansa,

Zurich.

 

*    som har samband med äktenskap eller vårdnad av barn

SAFE

 

*    med någon som du är eller har varit gift, registrerad partner eller sammanboende med. Försäkringen kan dock gälla för annan tvist än bodelningstvist och tvist om äganderätt som uppkommit tidigaste ett år efter det att äktenskapet, partnerskapet eller sammanboendet upphörde.

Folksam, LF, Trygg-Hansa ( 2år)

 

*    om vårdnad, underhåll, bodelning, äganderätt och liknande frågor som reglerats eller lämnats oreglerade av parterna vid äktenskapsskillnad eller upplösning av samboförhållande, oavsett när tvisten uppstår

Lita, Moderna försäkringar, Zurich.

 

*    som gäller handel med aktier, optioner, obligationer, fondandelar, värdepapper eller värdetransaktioner

Moderna försäkringar, Netviq,

 

Vilket ombud du kan välja

För att försäkringen ska gälla måste du anlita ombud. Denne måste vara lämplig med hänsyn till din bostadsort, domstolsorten och ärendets natur samt

 

1.  vara ledamot av Sveriges advokatsamfund (advokat) eller jurist anställd hos advokat eller på allmän advokatbyrå eller

 

2.  ha förordnats till biträde enligt Rättshjälpslagen i tvisten eller

 

3.  kunna visa att han någon gång under de tre senaste åren förordnats till biträde enligt Rättshjälpslagen i tvist av liknande beskaffenhet och fortfarande är lämplig som sådant biträde eller

 

4.  på annat tillfredsställande sätt visa att han har särskild lämplighet för uppdraget.

 

Prövningen enligt punkt 3 och 4 av ombuds lämplighet görs av Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnd.

 

En förutsättning för att du ska få anlita ombud enligt punkt 3 eller 4 är att ombudet förbundit sig att i händelse av tvist godta Försäkringsbolagens Rättsskyddsnämnds prövning av hans arvode och övriga kostnader i ärendet.

 

I tvist som handläggs utomlands måste du anlita ombud som bolaget godkänner.

 

Vilket ombud du kan välja

Vilka kostnader försäkringen ersätter

Genom försäkringen betalas nödvändiga och skäliga kostnader om du inte kan få dem betalda av motpart eller staten. Med nödvändiga och skäliga kostnader avses bl.a. att kostnaderna måste stå i rimlig proportion till det belopp tvisten gäller.

 

Vilka kostnader försäkringen ersätter

*    Aconto-betalningar sker högst två gånger per år.

SalusAnsvar, Folksam

 

 

 

Försäkringsbolaget betalar

*    ombuds arvode och omkostnader. Arvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som domstolsverket tillämpar vid fastställande av taxa i mål om äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan

 

*    kostnader för utredning före dispasch eller rättegång förutsatt att utredningen beställts av ditt ombud eller att Allmänna reklamationsnämnden funnit det uppenbart att nämnden inte kan avgöra tvisten utan sådan utredning

 

*    kostnader för bevisning i rättegång, hos dispaschör och i skiljemannaförfarande

 

*    expeditionskostnader i domstol

 

*    rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten efter domstols, dispaschörs eller skiljemäns prövning av tvisten

 

*    rättegångskostnader som du vid förlikning under dispasch eller rättegång åtagit dig att betala till motpart, under förutsättning att det är uppenbart att domstolen eller dispaschören skulle ha ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats kostnader som uppkommer för medlare som rätten förordnat.

 

Försäkringsbolaget betalar

Försäkringsbolaget betalar inte

*    eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader för dig eller annan försäkrad

 

*    verkställighet av dom, beslut eller avtal

 

*    merkostnader som uppstår om du anlitar flera ombud eller byter ombud

 

*    ersättning till skiljemän

 

*    i sådan tvist där prövningen av tvisten kan vänta till dess annat liknande mål har avgjorts (s.k. pilotmål )

 

*    kostnad som uppkommer genom att du i eller utom rättegång avstår från dina möjligheter att få ersättning från motparten

 

*    ombudskostnader som får anses ingå i skadestånd som tillerkänts försäkrad

 

*    kostnad för indrivning av obetald fordran

 

Försäkringsbolaget betalar inte

 

Självrisk

 

Självrisken är 20% av kostnaderna, dock lägst grundsjälvrisken.

 

Självrisk

 

1000 kr (hem) 3000 kr (villa).
SAFE

 

Högsta ersättningsbelopp

 

Genom försäkringen betalar vi vid varje tvist högst 75 000 kr (inklusive mervärdesskatt). En tvist anses föreligga om du och annan försäkrad står på samma sida. Även om du har flera tvister ska de räknas som en tvist om de avser samma skada eller om yrkandena stöder sig väsentligen på samma händelse eller omständighet. Således anses en tvist föreligga även om yrkandena inte stöder sig på samma rättsliga grund.

 

Högsta ersättningsbelopp

 

100 000 kr

Folksam, Netviq

 

2 Basbelopp

Sockenbolagen

 

 

När ska du ha haft försäkring för att få rättsskydd

A.  Huvudregel

Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten uppkommer och om den gällt under en sammanhängande tid av minst två år. Försäkringen behöver inte hela tiden ha funnits hos oss - om du tidigare har haft samma slags försäkring i annat bolag får du tillgodoräkna dig denna tid.

 

När ska du ha haft försäkring för att få rättsskydd

A.  Huvudregel

 

B.  Om du inte har haft försäkring i två år

Om du när tvisten uppkommer har försäkring men inte haft sådan så lång tid som två år, kan du ändå få rättsskydd om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffat sedan försäkringen trädde i kraft.

B.  Om du inte har haft försäkring i två år

 

C.  Om din försäkring upphört

Om du inte längre har någon rättsskyddsförsäkring när tvisten uppkommer därför att försäkringsbehovet upphört, kan du trots detta få rättsskydd genom denna försäkring om den varit i kraft när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffade och det därefter inte gått längre tid än tio år.

 

Om rättsskydd beviljas tillämpas den självrisk och det högsta ersättningsbelopp som gäller för motsvarande försäkring hos bolaget vid tiden för tvistens uppkomst

C.  Om din försäkring upphört

Anmälan

Anmälan ska göras senast inom tre år från tvistens uppkomst.

Anmälan

Var försäkringen gäller

Du kan få rättsskydd om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffat

 

*    inom Norden

 

*    utom Norden, om du tecknat "Reseskydd", när du varit på resa och tvisten gäller dig i din egenskap av resenär.

 

Försäkringen gäller även för dig som förare eller brukare av motorfordon, husvagn eller annat släpfordon eller fritidsbåt, segelbräda som du tillfälligt lånat eller hyrt utanför Norden. Rättsskyddet gäller då även för brottmål om den försäkrade misstänks eller åtalas för

 

*    brott för vilket inte stadgas strängare straff än böter, t ex vårdslöshet i trafik

 

*    vållande till annans död samt

 

*    vållande till kroppsskada eller sjukdom.

Var försäkringen gäller

 

Återkrav

I den mån ersättning lämnats på grund av försäkringen inträder bolaget i din rätt mot annan.

Återkrav